Допълнителни пътища към Югоизточна Европа - COMP4SEE

COMP4SEE

 

Фондация за достъп до права - ФАР е българският партньор в нов проект “Допълнителни пътища към Югоизточна Европа – COMP4SEE”. Проектът се координира от Хърватския правен център. Партньори в проекта са още Институтът за мир и Правният център за защита на правата на човека и околната среда в Словения.

HPCFARPICPeace institute

COMP4SEE е двугодишен проект, целящ да разработи допълнителни схеми за пристигане на лица, нуждаещи се от международна закрила в три държави-членки на ЕС – Хърватия, България и Словения чрез създаване на нови модели на частно спонсорство и предлагане на препоръки за подобряване на националните системи за събиране на семейството. Терминът "допълнителни пътища" означава безопасни и регулирани пътища, които допълват програмите за презаселване на бежанци, чрез които те могат да бъдат приети в дадена страна и да посрещат нуждата им от международна закрила. Допълнителните пътища предлагат на бежанците алтернатива вместо да прибягват до опасни нередовни средства и пътища. Примерите включват хуманитарни коридори, издаване на визи за временно пребиваване по хуманитарни причини, програми за обществено спонсорство, други програми за частно спонсорство, програми за събиране на семейството, отваряне на възможности за образование и/или работа и т.н.

Проектът предвижда изследователски и застъпнически дейности, които ще доведат до увеличаване на броя на нови места за легален прием и ефективна интеграция.

Дейности по проекта

  • Идентификация на добри практики, използвани в други държави;
  • Анализ на националните законодателство и практика във връзка със създаването на програми за частно спонсорство;
  • Проучване на нагласите на заинтересованите страни и потенциалните частни спонсори;
  • Анализ на съществуващата система за събиране на семейството и опита на заинтересованите страни;
  • Предоставяне на помощ в процеса на събиране на семейството с цел придобиване на по-добра представа за текущите проблеми. Повече информация за това ще намерите тук.
Source - CANVA Pro
 


EU

Проектът COMP4SEE се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. Съдържанието на този документ представлява само възгледите на автоеския екип във Фондация за достъп до права й е нейна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.