Връщане и алтернативи на връщането

Магдалена Митева, адвокат, Фондация за достъп до права - ФАР

Toва видео е изготвено в рамките на проект „Изграждане на достъпна мрежа за правна помощ на разселените лица от Украйна в България и превенция и противодействие на трафика на хора“ (ACF/944), изпълняван от Фондация за достъп до права – ФАР с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че видеото отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.