Building an accessible network for legal aid to displaced persons from Ukraine in Bulgaria and preventing and counteracting human trafficking

Building an accessible network for legal aid to displaced persons from Ukraine in Bulgaria and preventing and counteracting human trafficking

Войната в Украйна увеличи броя на търсещите закрила, като диверсифицира и регионите, в които има голям брой бежанци. Правната рамка, регулираща тяхната ситуация, също се промени: активирането на директивата за временна закрила изправя юристите пред необходимостта да боравят с нова материя. Гарантирането на правата на човека изисква професионален ангажимент от страна на адвокати в различни точки в държавата. Целта на проекта е да гарантира предоставянето на достъпна правна помощ и да спомогне за бързото и ефективно отговаряне на нуждите на разселените от войната в Украйна лица. От една страна това ще се гарантира от правния екип на ФАР, а от друга - чрез обучение на нови адвокати и изграждането на мрежа за взаимопомощ, работеща на базата на общи стандарти. Специфичният профил на пристигащите – уязвими групи, лесна жертва за трафик – предполага необходимостта от превенция и противодействие, вконкретния случай чрез информационна кампания и правно съдействие. При необходимост ще се предоставя и психологическа подкрепа. Липсата на навременна и достъпна правна помощ може да застраши допълнително гарантирането на правата на човека, в частност на разселените от войната в Украйна лица, а неидентифицирането на потенциалните рискове пред уязвимите на трафик лица да ги превърне в жертви. Ето защо очакваният резултат е гарантиране на достъпна правна помощ за преките ползватели, а именно бежанците, при спазване на всички етични стандарти и превенция и противодействие на потенциален риск от трафик на хора.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.