Тема 8 Лица без гражданство

МАРИЯ ШИШЕВА
ЕКСПЕРТ - ЛЕКТОР

Д-р Мария Шишева има магистърска степен по Международни отношения от университета в Бремен, Германия, и докторска степен по Международни науки от университета в Тренто, Италия, където защитава дисертация, която изследва влиянието на политиката на ЕС в областта на международната закрила върху националните политики за предоставяне на закрила. Д-р Шишева е участвала като експерт в проекти на Европейския съвет за бежанците (ECRE) и Шотландския съвет за бежанците и е автор на редица материали посветени на правата на търсещите закрила и бежанците във Великобритания и България. Работила е за регионалното представителство на ВКБООН в Будапеща, а от 2017 г. е сътрудник по закрилата във ВКБООН България.