Експертно събитие по проект "Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти" на 12.11.2020г.

На 12 ноември,  2020 г. от 10:00 ч. до 11.30 ч. Център за правна помощ "Глас в България" (Center for Legal Aid - Voice in Bulgaria) и  Фондация за достъп до права - ФАР организираха експертна среща, посветена на актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата ни с бежанци и мигранти в България. Експертната среща е част от проекта "Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти", изпълняван с подкрепата на Фонд активни граждани България

Повече информация за проекта вижте тук.

ACFFARCLA

 

Проектът „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 395 евро предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“ е да допринесе за спазването на човешките права на бежанците и мигрантите в България.

Tова видео е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от „Център за правна помощ – Глас в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.