DEFEND

defend_04.jpg
defend_01.jpg
defend_02.jpg
defend_03.png
defend_05.jpg
defend_06.jpg
defend_07.jpg
defend_08.jpg
Webinar 17.02.2021
Webinar 17.02.2021
Webinar 17.02.2021
Webinar 17.02.2021
Webinar 22.02.2021
Webinar 22.02.2021
Webinar 22.02.2021
Webinar 22.02.2021
Webinar 24.02.2021
Webinar 24.02.2021
Webinar 24.02.2021
Webinar 24.02.2021
Webinar 24.02.2021
Webinar 22.02.2021

На 01.07.2020г. Фондация за достъп по права - ФАР започна нов проект „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“ (на англ. DEFEND: Preparing a new generation of young defenders of the fundamental rights of refugees and migrants.), финансиран по програма „Фонд Активни граждани България“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021г.

За повече информация за проекта натиснете тук.

ACF

Проектът "Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти" (DEFEND: Preparing a new generation of young defenders of the fundamental rights of refugees and migrants) се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на  9 977,68 евро, предоставена от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти" е да допринесе за изграждането на едно бъдещо поколение юристи, които имат опит в сферата на бежанското и миграционното право и така да се подобри достъпа до права на бежанците и мигрантите.

Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.