DEFEND: Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти

WhatsApp_Image_2020-10-16.jpeg
2–logos.jpeg

https://www.activecitizensfund.bg/

На 01.07.2020г. Фондация за достъп по права - ФАР започна проект „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“ (на англ. DEFEND: Preparing a new generation of young defenders of the fundamental rights of refugees and migrants).

Проектът е с продължителност 8 месеца и е финансиран по програма „Фонд Активни граждани България“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021г. одобрен в рамките на  конкурса Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека. Финансирането по проекта възлиза на  9,977.68 евро.

В рамките на проекта екипът на ФАР, заедно с експерти в сферата на бежанското и миграционното право, развива и прилага учебна програма, подходяща за студенти и завършили млади юристи. Тя включва две части:

  1. теоретична подготовка - запознаване с основите на националното и международното законодателство и съдебна практика по бежанско и миграционно право;
  2. практика - пряка работа по реални казуси на бежанци и мигранти, ползващи се от правната помощ на адвокатите във ФАР.

Моделът на „ученето чрез правене“ задълбочава разбирането на участниците в обучението, дава им професионални умения и начален тласък за бъдещо развитие в сферата на бежанското и миграционното право. Това от своя страна води до подобряване на достъпа до права на бежанците и мигрантите в България, които нерядко са изправени пред правни предизвикателства в опита си да уредят живота си в страната.

Дейностите по проекта включват:

  • развиване на учебната програма;
  • теоретично обучение, състоящо се от 12 тематични лекции – дискусии;
  • практическа работа по текущи бежански и миграционни казуси от страна на участниците в обучителната програма;
  • изготвяне на информационни видеа и статии по ключови актуални въпроси от бежанското и миграционното право:

1) Липсата на гражданство у лицата с палестински произход – исторически обзор на категориите палестинци и българският опит.

2) Производство по предоставяне на международна закрила на деца – сравнителен анализ на новата уредба в България и практиките в други европейски държави.

3) Жените бежанци и техният достъп до пазара на труда в България.

4) Отражение на мерките в извънредно положение и извънредна епидемична обстановка върху бежанското право в България.

5) Достъпът до здравеопазване на бежанците и лицата без гражданство по време на пандемията.

За актуална информация за развитието на проекта следете раздел "Актуално" в сайта на ФАР - www.farbg.eu и нашата Facebook страница.

 

Вижте записи и от проведените 3 уебинара на 17, 22 и 24 февруари 2021г.:

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ


Проектът "Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти" (DEFEND: Preparing a new generation of young defenders of the fundamental rights of refugees and migrants) се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на  9 977,68 евро, предоставена от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти" е да допринесе за изграждането на едно бъдещо поколение юристи, които имат опит в сферата на бежанското и миграционното право и така да се подобри достъпа до права на бежанците и мигрантите.