Обучители и ментори по проект "София – столица на Правото: неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право"

Д-р адв. Валерия Иларева

Роля в проекта: Ръководител на проекта, обучител и ментор

Опитът на адвокат Валерия Иларева в сферата на бежанското и имиграционното право започва през 2001г. като студент в Правната клиника за бежанци и имигранти на Софийски университет. През 2011г. придобива степен „доктор“ в режим на двойна докторантура между СУ „Свети Климент Охридски“ (Международно публично право) и Мадридски университет Комплутенсе (Международна миграция и социална интеграция). Валерия Иларева участва в многобройни курсове и семинари по бежанско и имиграционно право в Оксфорд, Будапеща, Брюксел, Флоренция и др. Тя е българският член на Академичната мрежа „Одисеус“ за правни изследвания в областта на убежището и миграцията в Европа, на Европейската мрежа на имиграционните адвокати (EILN) и на Мрежата за легална миграция към Европейската комисия. Валерия Иларева защитава и представлява своите доверители пред съдилищата, в това число както национални съдилища в България, така и европейски такива като Европейския съд по правата на човека в Страсбург и Съда на Европейския съюз в Люксембург. От основаването на ФАР през 2013г. тя ръководи и координира множество проекти, изпълнявани от Фондацията (за повече информация вижте: http://www.farbg.eu/bg/projects) През 2020г. тя е проектен мениджър, експерт-обучител и ментор-адвокат в обучението по бежанско и миграционно право по проект „DEFEND: Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти. Валерия Иларева е основател на Фондация за достъп до права – ФАР.

Д-р Ваня Иванова:

Роля в проекта: Обучител и ментор

Д-р Ваня Иванова комбинира два професионални профила  – на обучител и изследовател в сферата на международните миграции. Завършила е „История“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и има докторска степен по „Политически науки“ от Нов български университет (Център за миграционни изследвания, CERMES). Работила е в екипи на множество национални и международни изследователски и приложни проекти, като в основа на научните и на приложните й търсения е връзката между теорията и практиката, която дава възможност за създаване на знание и политики, които са в полза на обществото. От 2020 г. е изследовател и част от екипа на секция „Балканска етнология“ към Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН. Главен редактор е на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“, издаван от Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН).

Олга Димитров

Роля в проекта: Обучител и ментор

Олга Димитров работи на свободна практика като консултант по ученето и професионалното развитие в сферата на бежанското право и вътрешното разселване. Тя е обучена в сферата на бежанското и имиграционното право през 2004г. като студент в Правната клиника за бежанци и имигранти на Софийски университет и остава доброволец там до 2008г. През 2010г. придобива магистърска степен по Права на човека от Централноевропейски Университет, Будапеща, а през 2012г. завършва магистратура по Глобални изследвания в съвместната програма на FLACSO Буенос Айрес и Университета Джавахарлал Неру в Делхи, Индия. От 2012г. работи за Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), а впоследствие за Международния Институт по Хуманитарно Право (IIHL) Санремо и Европейската служба за Подкрепа на Убежището. От 2014г. Олга Димитров е сертифициран обучител в сферата на бежанското право и правната уредба на вътрешното разселване като завършва поредица специализирани обучения за обучители, включително дизайн и разработка на учебни програми и методика. Олга Димитров е съ-автор на учебника по бежанско право на IIHL. През 2016г. е поканена за консултант по методология на обучението от Центъра за Изследване на Насилственото Разселване на Университета в Оксфорд за тяхното Лятно училище. От 2018г. Олга се специализира в оценката на обучителните процеси. През 2020г. тя е експерт-обучител в обучението по бежанско и миграционно право по проект „DEFEND: Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“. 

Д-р Мария Шишева

Роля в проекта: Обучител и ментор

Д-р Мария Шишева има магистърска степен по Международни отношения от университета в Бремен, Германия, и докторска степен по Международни науки от университета в Тренто, Италия, където защитава дисертация, която изследва влиянието на политиката на ЕС в областта на международната закрила върху националните политики за предоставяне на закрила. Д-р Шишева е участвала като експерт в проекти на Европейския съвет за бежанците (ECRE) и Шотландския съвет за бежанците и е автор на редица материали посветени на правата на търсещите закрила и бежанците във Великобритания и България. Работила е за регионалното представителство на ВКБООН в Будапеща, а от 2017 г. е сътрудник по закрилата във ВКБООН България. През 2020г. тя е експерт-обучител в обучението по бежанско и миграционно право по проект „DEFEND: Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“.

Кристина Гологанова

Роля в проекта: Обучител и ментор

Кристина Гологанова е магистър по социална политика и социална работа. Завършила е експертен курс за работа с бежанци и мигранти в Университетски институт „Ортега и Гасет“, Испания. Познава добре системата за прием и интеграция на бежанци и мигранти на страната, което ѝ позволява да съпоставя различни политики и модели за грижа в областта на миграцията и убежището. Директор е на Фондация Рийчаут, която подпомага деца в риск. Преди това е работила в Център за подпомагане на хора, преживели изтезание - АСЕТ като социален работник, координатор за България на международния проект ПРОТЕКТ и съавтор на въпросник за ранна идентификация на хора, преживели травма. Има повече от 15 години опит в директната работа с едни от най-уязвимите групи търсещи закрила и бежанци (жертвите на изтезание и непридружените деца). Професионалните й интереси през последните години са фокусирани основно върху обгрижването и подкрепата на непривилегировани групи деца, включително непридружени малолетни и непълнолетни търсещи и получили закрила. Изготвяла е доклади за условията на прием и социална защита на непридружени малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили междинародна закрила в Република България, по задание на ВКБООН. Автор на глава Закрила и интеграция на непридружени малолетни и непълнолетни деца в доклада Бележник Национална мрежа за децата в годините от 2016 до 2021. Била е член на работната група за разработване на Координационен механизъм за взаимодействие между органите по закрила на детето на национално и местно ниво за работа по случаи на деца-чужденци, търсещи или получили международна закрила. През годините работи по конкретни случаи в тясно сътрудничество с адвокати от Фондация за достъп до права ФАР и Център за правна помощ – Глас в България.

Магдалена Митева

Роля в проекта: Обучител и ментор

Младши адвокат Магдалена Митева е на 26 години и работи в сферата на бежанското и миграционното право от 2015г. насам. Тя е била Младежки координатор на групата PROMISE Refugee към ФАР и е един от авторите на статиите насочени към бежанци и мигранти в www.migrantlife.bg. През 2018г. завършва магистър по „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участвала в множество обучения по бежанско и миграционно право, като например курсът за напреднали на Европейска правна мрежа за убежището (ELENA): „Убежище в Европа: осигуряване на закрила и спазване на основните права“. През септември 2019 г. взе участие в лятно училище на тема „Права на човека на теория и практика“, организирано от Юридическия факултет на университета в Лайпциг, Германия. От май 2020г. е вписана и младши адвокат към Софийска адвокатска колегия. Eжедневно предоставя правна помощ и съдействие на бежанци, търсещи закрила, мигранти и лица без гражданство в страната. През 2020г. тя е експерт-обучител и младежки координатор в обучението по бежанско и миграционно право по проект „DEFEND: Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“. Магдалена Митева е член на Управителния съвет на ФАР.

Панайот Йотов

Роля в проекта: Ментор

Панайот Йотов е на 24 години и завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през януари 2021г. Той е сертифициран медиатор, вписан в единния регистър на медиаторите през 2017г. Провеждал е обучения, медиации и е оказвал правна помощ по европейска програма “JUSTROM” – инициатива за подобряване достъпа до правосъдие на ромските жени в периода от април 2018 г. до март 2019 г. От август 2020 до февруари 2021г. е участник и успешно завършва теоретичното и практическо обучение по бежанско и миграционно право по проект „DEFEND: Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“. От януари 2021г. е правен помощник във Фондация за достъп до права - ФАР.

Калина Славова

Роля в проекта: Ментор

Калина Славова се присъединява към екипа на ФАР през декември 2021г. в ролята на правен помощник по проекта “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България - продължение”, финансиран от Фонд Активни граждани България. Понастоящем е студент във втори курс, специалност “Право”, в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Тя в част е от организационния екип на Кръжока по международно публично право към Софийския университет от 2020г. Член е и на отбора на СУ в състезанието по международно публично право Telders International Law Moot Court Competition. Калина бе участник в обучеието на ФАР “ActionR: Неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право”, като работи по темата за квалификация за международна закрила и в частност ролята на преводачите и на становищата на неправителствени организации в процеса по предоставяне на международна закрила.

Боянка Христева

Роля в проекта: Ментор

Боянка Христева е правен помощник във ФАР по проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“. Тя има придобита бакалавърска степен по специалност Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“. Понастоящем завършва следването си по специалност Право в същия университет. Провежда обучение по програма „Еразъм +“ в университета Миколас Ромерис във Вилнюс през зимния семестър на 2018/2019 академична година. Там изучава предметите бежанско право, правна защита на правата на човека и международно хуманитарно право, които зараждат стремежа й да се развива в областта на правата на човека. През февруари 2021 г. завършва обучението по бежанско и миграционно право на ФАР по проект „DEFEND“. Боянка е  член е и на отбор на СУ за 2020 г. по европейското състезание по права на човека (EHRMCC).

София – столица на Правото: неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право